باحضور دکترمحسن مرادی رئیس دانشگاه آزاداسلامی خراسان رضوی دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی صورت گرفت

بیین طرحهای مهارت آموزی کهاد ونخلستان ویژه دانشجویان باهدف کمک به اشتغالزایی وکارآفرینی  باحضور دکترمحسن مرادی رئیس دانشگاه آزاداسلامی خراسان رضوی دراداره کل آموزش فنی وحرفه ... ادامه مطلب